GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI

AMAÇ

 1. 1. İş bu belgenin amacı; Kadıköy English Council İngilizce Dil Kursları Ltd. Şti. olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla, siz Sayın Tüketicimizin kişisel verilerini sadece işbu “Kadıköy English Council İngilizce Dil Kursları Ltd. Şti. Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası”nda belirtilen durumlar ile sınırlı olarak, Kanun kapsamında ve işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde, açık rızanıza istinaden kullanacağımız, işleyeceğimiz, saklayacağımız ve üçüncü kişilerle paylaşacağımız konusunda sizi bilgilendirmektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME NEDENİ

 1. Kişisel verileriniz siz Sayın Tüketicimizin, kimliğinizin tespiti ve online dil eğitiminiz için gerekli tüm süreçlere (online eğitim-öğretim, online programlar, online etkinlikler, online yarışlar, online projeler vb…) ilişkin olarak vereceğiniz size ait ad-soyadı, doğum tarihi, ev/iş adresi, cep telefonu, e-posta adresi, meslek, fotoğraf-görüntü, ders videoları, online kurs ücreti için zorunlu banka bilgileri ve benzeri bilgiler ile online kursiyerlik durumuyla ilgili (online seviye tespit sınavı, online ara kur sınavları, online kur bitirme sınavları, online kursa devam durumları, online sertifika bilgileri vb.) diğer bilgilerdir. Kurumumuzun koruma önlemi alması yönünden, tüketicimizin -bilinmesi zorunlu- sağlık bilgilerinin işbu belgenin kapsamında olduğunu bildiririz. Bunların yasayla çizilen çerçevede işlenmesinin nedeni Milli Eğitim mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Kadıköy English Council İngilizce Dil Kursları Ltd. Şti. olarak hukuksal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, elektronik ya da fiziki ortamda işleme amacı doğrultusunda gerekli tüm belgeleri düzenlemek; mevzuat ve otoritelerin zorunlu tuttuğu bilgi saklama ve iletme yükümlülüklerine uymaktır.

SÜRE

 1. İşbu belge kapsamındaki veriler, siz Sayın Tüketicimizin online eğitim süresi boyunca saklanır. siz Sayın Tüketicimizin online kursu tamamladıktan sonra ihtiyaç duyacağı verileri mevzuat uyarınca arşiv kayıtlarında süresiz olarak saklanır.

İNTERNET SİTESİ

 1. Siz Sayın Tüketicimizin, online kursumuzdaki dil eğitimine ilişkin kişisel verileri (ad-soyadı ile birlikte kurs, sınıf, tören, gezi, etkinlik fotoğrafları, ders videoları ve benzeri gibi) online kursumuzun resmi internet sayfasında, sosyal medya hesaplarında, kursiyerimizin kişilik haklarını tam ve eksiksiz olarak koruyacak biçimde yayımlanabilir. Online kursumuzda eğitim alan siz Sayın Tüketicimizin ad-soyadı, sınav sonuçları ve mesleki kariyer bilgileri kursiyerimiz aksini istediğini yazılı olarak bildirene dek Kurumumuzun internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında, broşür vb. basılı yayınlarda yayımlanabilir.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ:

 1. Kişisel verilerinizin;
 2. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 3. b) işlenmişse bilgi talep etme,
 4. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 1. d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 3. f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 4. g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kanun’un 11. maddesine göre işbu haklarınıza ilişkin bildirimlerinizi ve taleplerinizi Kurumumuzun iletişim adreslerine yazılı iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Kurumumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞIM

 1. Kurumumuzla paylaştığınız kişisel verileriniz, Kurumumuzun sunduğu online eğitim-öğretim hizmetini yerine getirmesi için zorunlu olduğu ölçüde üçüncü kişiler tarafından görüntülenebilmekte, işlenebilmekte ve saklanabilmektedir. Kişisel verileriniz ile ilgili açık rızanızın, işbu belgede belirtilen amaçlarla ve Kurumumuzun sunduğu online eğitim-öğretim hizmeti kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle sınırlı olarak yurtiçi ve/veya yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilere kişisel veri aktarılmasını kapsadığını bildiririz.
 2. Kurumumuz işbu belge ile işlediği kişisel verilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 3. Siz Sayın Tüketicimizin, https://englishcouncil.com.tr web sitesindeki satın alma sayfasında satın alma işlemi sırasında sayfadaki onay kutusunu işaretlediğinizde ve devam butonuna bastığınızda işbu sözleşmedeki tüm maddeleri okuduğunuzu, bilgileri incelediğinizi ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz ve işbu belge internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Bu onayla birlikte size ait kişisel verilerin Kadıköy English Council İngilizce Dil Kursları Ltd. Şti. tarafından işbu Gizlilik Ve Kişisel Veri Politikası’nda belirtilen şekillerde kullanılması, saklanması ve yurtiçindeki/yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılması konularında açık rızanız olduğunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili sahip olduğunuz haklar konusunda açıkça bilgilendirildiğinizi ve Kadıköy English Council İngilizce Dil Kursları Ltd. Şti.Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası’nı kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.